Utforming av inngangspartiet

Gulvet i inngangspartiet er viktig!

Det har 6 viktige funksjoner:

  • Reduserer risikoen for ulykker (glatte/våte gulv øker risikoen for å falle)
  • Forbedrer innemiljøet (mindre smuss og fukt blir dratt inn)
  • Forlenger levetiden til gulvene ellers i bygget
  • Reduserer renholds-kostnadene
  • Utgjør et taktilt oppmerksomhetsfelt (for blinde og synshemmede)
  • Gir et godt førsteinntrykk

Da inngangspartiet vil kunne ha positiv innvirkning på helse, sikkerhet, innemiljø og framtidige vedlikeholdskostnader, er det viktig å utforme dette slik at man får en best mulig løsning.

Inngangspartiet er viet oppmerksomhet fra myndighetene, som gir nyttig informasjon:

Byggteknisk forskrift (TEK):

§ 12-4.Inngangsparti(1) Inngangsparti skal være godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig i forhold til atkomst. Inngangsparti skal være sikkert og enkelt å bruke. Med inngangsparti menes byggverkets atkomstområde ved hovedinngangsdør.

§ 1-1.Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Utdrag fra SINTEF Byggforsk:

220.330 Astma, allergi og inneklima

43 Tilrettelegging for renhold

Retningslinjer for godt og effektivt renhold:– Utform inngangspartier og inngangsrom slik at utendørs skitt ikke dras inn i bygningen, se Planløsning 323.101.

323.101Atkomst til arbeids- og publikumsbygninger

44 Tiltak mot nedsmussing

Ofte har man med seg smuss utenfra som er uønsket inne. Dette er særlig knyttet til fottøyet, men også til arbeidstøy. Ved vanlige bruksforhold er det nødvendig å ha:

  • fast dekke på atkomstvei og i inngangsparti
  • eventuelt gatevarme som reduserer fuktighet, isdannelser og behov for sandstrøing
  • fotskraperister og dørmatter

Disse kvalitetene er sammenfallende med kvaliteter som er viktig for rullestolbrukere og personer med bevegelseshemming.

72 Plasskrav ved inngang

Et område foran inngangen skal bestå av et tilnærmet horisontalt hvileplan med et fritt snuareal på minst 1,5 m × 1,5 m utenfor inngangsdøras slagradius. Ved sidehengslede dører skal det være minst 0,5 m fri sideplass ved låskant på hengselside og minst 0,3 m på karmside.

Området skal være markert med et taktilt og visuelt oppmerksomhetsfelt, med et avvikende belegg som gir kontrast i tekstur og synlig kontrast til atkomstveien. Belegget må være sklisikkert og egnet for bevegelseshemmede.

8 Fotskraperister og dørmatter

81 Generelt

Bruk av fotskraperister og matter ved inngangsdøra er helt avgjørende for å lette renholdet og beskytte materialene lenger inn i rommene, se Planlegging 379.243. Ristene og mattene må være slik plassert at de virkelig blir brukt og så store at man med normal skrittlengde er nødt til å trå på dem med begge føttene.

82 Fotskraperister

Fotskraperister utføres i varmforsinket eller syrefast stål eller i aluminium. En fotskraperist bør monteres utenfor inngangsdøra over en drenert grube (brønn) eller forsenkning som er lett tilgjengelig for rengjøring. Skal man dekke en større flate, bør den deles opp med et rammeverk slik at flaten består av flere mindre, lett håndterbare rister.

En fotskraperist bør ha en minste ganglengde på 2 m og skal legges i plan med øvrig belegg i inngangssonen. Fotskraperister bør ha maskevidde som er stor nok til at førerhunder ikke kan skade klørne, men ikke så stor at det blir ubehagelig å gå på, for eksempel med høye hæler. Norges Blindeforbund anbefaler maskestørrelser på 20 mm × 10 mm, når maskenes lengste side ligger i gangretningen.

83 Absorbsjonsmatter

Dørmatter innenfor inngangsdøra, eventuelt i et vindfang, bør være nedsenket slik at de ikke danner snublekant. Nedsenkede matter er også forhindret fra å gli.

Dørmatter produseres i en rekke materialer og utførelser; ofte som en kombinasjon av aluminiumsprofiler og børster, gummilister, tekstilinnlegg eller liknende. Det er viktig at de er vann- og råtebestandige og lett kan rengjøres. Mattene må ikke være så myke/dype at de er vanskelige å passere med rullestol, barnevogn og liknende. Før man velger mattetype, bør man undersøke om mattene har vært testet av en nøytral prøvingsanstalt, og gjerne skaffe referanser fra andre bygninger hvor de er i bruk.

I tillegg til fastmonterte dørmatter blir det i bygninger med stor trafikk også ofte brukt løse matter/løpere som blir skiftet ut for rengjøring med faste mellomrom.

379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold

32 Inngangspartier

Renhold av golv representerer 40–60 % av renholdskostnadene i offentlige miljøer. 70–80 % av disse kostnadene skyldes gatesmuss som trekkes inn via inngangspartier [822]. Noe inntråkk av smuss må selvfølgelig påregnes, men en riktig utforming av inngangspartiet kan i seg selv gi en besparelse på 10–15 %.

43 Inngangspartiet

431 Smusshindrende soner. Det anbefales å bruke inntrukket inngangsparti eller å bygge inn sonen nærmest inngangspartiet. Inngangspartiet bør ha rist ute, rist eller skrapematte i vindfanget og en løs absorpsjonsmatte innenfor, se fig. 431. De ytterste ristene bør ha gruve («brønn») med fast dekke under, slik at smusset samles opp og kan spyles bort. Børster i risten kan øke avskrapingseffekten. Rister bør deles opp i flere felt som er lette å løfte opp. Da kan man feie vekk store ting som ikke kan spyles ned i sluket.

Hver smusshindrende sone bør ha en lengde på minimum to meter, slik at man må gå minst tre skritt på hver sone. Matter, rister o.l. må plasseres slik at man er nødt til å gå på dem

501.107 Ren, tørr og ryddig byggeprosess

31 Atkomstveier og inngangspartier

Mye forurensning kommer inn i bygget gjennom person- og varetransport. Utearealer og atkomstveier bør derfor opparbeides så tidlig som mulig i prosessen. Antall innganger bør begrenses til et minimum etter at bygningen er lukket. Se anbefalinger i tabell 31.

Tabell 31

Anbefalinger for å redusere forurensning inn i bygningen

AnbefalingRenhold
AtkomstveierAsfaltering av de siste 25 metrene foran inngangen
Eventuelt et godt lag pukk
Unngå dekkematerialer som inneholder sand, leire eller annet finstoff
InngangspartierMinimum 4 m lang skraperist foran inngangenRengjørng ukentlig
Fuktabsorberende matter (minst 2 m lengde, helst 4 m) innenfor inngangenSkiftes minst én gang per uke

Veiledning REN til forskrift om krav til byggverk (TEK) 2. utgave

§ 7-41 Planløsning, størrelse og utforming

1 Generelle krav

Et funksjonelt godt byggverk er ulykkesforebyggende.